اگر ماه نباشد چه اتفاقی برای زمین می افتد؟

اگر ماه نباشد چه اتفاقی برای زمین می افتد؟

همان تور که میدانید،ماه به دور زمین و طبق قانون نیوتن، زمین و ماه به علت جرم های بالا روی یکدیگر تاثیر میگذارند.

ماه همواره یکی از مهم ترین ایجاد شرایط مناسب برای تکامل حیات در زمین به شمار میرود، اما یافته های علمی اخیر نشان میدهد زمین آن قدر ها هم که  فکر میکردیم وابسته به وجود ماه نیست.

انحراف محوری زمین در تعیین الگوی آب و هوایی