اگر ماه نباشد چه اتفاقی برای زمین می افتد؟

اگر ماه نباشد چه اتفاقی برای زمین می افتد؟

همان طور که میدانید، ماه به دور زمین میچرخد و طبق قانون نیوتن، دو جسم زمین و ماه به علت جرم های بالا روی حرکت یکدیگر تاثیر میگذارند. در این مقاله میخاهیم به این فرضیه رسیدگی کنیم که تا چه حد ماه روی زمین تاثیر دارد.

ماه یکی از مهم ترین مولفه های سازنده در ایجاد شرایط مناسب برای تکامل حیات در زمین به شمار میرود، یافته های علمی اخیر نشان میدهد زمین آن قدر ها هم وابسته به وجود ماه نیست.

آن به این نتیجه رسید که وجود گرانش