دارای گواهینامه IP52 محافظت در مقابل اسپری آب تا پانزده درجه افقی

1 کالا